ครูแกนนำ

นางสาวพรนภา     เจริญกุล

ครู ค.ศ. 1

กลุ่มมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 นางสาวสุณิสา     สุขแช่ม

ครู ค.ศ. 1

กลุ่มมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 นางสาวเกษรินทร์     ไทยแก้ว

ครู ค.ศ. 1

กลุ่มมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 นางสาวชมชนก    เสริมพงศ์วิบูลย์

ครู ค.ศ. 1

กลุ่มมสาระการเรียนรู้สังคม ฯ

 นางสาวศศิตา      อาจวงษ์

ครู ค.ศ. 1

กลุ่มมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย